Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.bbgroup.com.pl

Szanowny Użytkowniku,

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz  szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:
1.  Definicje
2. Wstęp
3. Informacje ogólne
4. Odbiorcy danych osobowych Serwisu internetowego
5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
6. Prawa osób, których dane dotyczą
7.  Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka    
8. Postanowienia końcowe

§1
Definicje

1. Administrator – Business Bridge Group Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, KRS: 0000317527, NIP: 8942960276, REGON: 020842769, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu; podmiot, na rzecz którego zgodnie  z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

3. Serwis – strona internetowa umieszczona pod domeną www.bbgroup.com.pl pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy.

4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika
za pośrednictwem Serwisu.

5. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorem.

6. Formularz aplikacyjny – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

7. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie
jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Klient:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
- która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

§ 2Wstęp
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników
Serwisu internetowego (w tym potencjalnych Użytkowników) korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.bbgroup.com.pl zwanego dalej Serwisem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, opisuje funkcjonalności Serwisu, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies, narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Serwisu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest BUSINESS BRIDGE
GROUP Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu (53-418) przy ulicy Szczęśliwej 38A/2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000317527, NIP: 8942960276, REGON: 020842769, reprezentowana przez: Arkadiusza Kowalskiego Prezesa Zarządu, telefon kontaktowy: (+48) 71 788 05 88, adres poczty elektronicznej: biuro@bbgroup.com.pl , zwana dalej Administratorem i będąca/y jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż  nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu internetowego. Jej celem jest określenie działań
podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych z Serwisem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy Serwisu internetowego w celu zapisu zgłoszenia aplikacyjnego, w celu nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub Live chatu czy innych działań podejmowanych w ramach Serwisu internetowego.


§ 3Informacje ogólne
1. Administrator Serwisu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator informuje, że Serwis internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada  zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i
poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.

4. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z
Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem, a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.

5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania Umowy o świadczenie usług i/lub Usługi elektronicznej w Serwisie internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej Umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia Umowy wskazany jest na stronie Serwisu internetowego.

7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego (treści
checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).


§ 4Odbiorcy danych osobowych Serwisu internetowe
1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego, jego funkcjonalności oraz w celu realizacji świadczonych usług Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie  koniecznym do jego zrealizowania.

2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego są:
· systemy do analizy skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych, podmioty przygotowujące oferty marketingowe świadczonych usług,
· dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Serwisu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu internetowego, poczty elektronicznej
hostingodawcy,
· podmioty zlecające Administratorowi zadania na podstawie odrębnej umowy w ramach działalności Serwisu np. przeprowadzenie rekrutacji, · podmioty oferujące swoje usługi za pośrednictwem Serwisu,
· podmioty obsługujące funkcjonalności Serwisu internetowego np. crisp.chat.

3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem Serwisu internetowego stosownych umów powierzenia, przepisów prawa, regulaminów. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

4. Przetwarzanie danych osobowych  Usługobiorców Serwisu internetowego www.bbgroup.com.pl Administrator powierza następującym podmiotom:
· Nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis internetowy oraz  w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad stroną internetową Serwisu,
· Webflow, Inc. 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis internetowy oraz  w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad stroną internetową Serwisu, · Crisp IM SARL, 149 rue Pierre Semond 29200 Brest, France, Registration NB: 83308580600010 – w celu korzystania z opcji crisp.chat dostępnej na stronie internetowej Serwisu internetowego, służącej do szybkiego kontaktu Użytkownika z Administratorem,
· Online Technologies HR Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, KRS: 0000431372, NIP: 8513164774, REGON: 321264590 – w celu zarządzania aplikacjami kandydatów do pracy oraz ofertami pracy, dostosowania oferty do kwalifikacji kandydatów oraz dostosowania oferty do oczekiwań podmiotów poszukujących pracowników.
· Rayski Studio Jędrzej Rayski, NIP: 8943133440 – w celu obsługi graficznej oraz opieki informatyczno-technicznej nad stroną internetową Serwisu.


§ 5Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania
1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w  związku z korzystaniem z Serwisu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie internetowym, aby ułatwić korzystanie z
usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu internetowego.

4. W ramach prowadzonego Serwisu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
· realizacji zamówień i usług tworzonych lub współtworzonych przez Administratora,
· dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika,
· obsługi księgowej/rachunkowej w ramach prowadzonej działalności,
· udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz Użytkownika na podstawie odrębnej umowy z podmiotami zewnętrznymi,
· wykonania Umowy dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,
· przeprowadzania procesów rekrutacyjnych z wykorzystaniem danych zawartych w formularzu aplikacyjnym, zarekomendowania i dostosowania ofert w zależności od oczekiwań Użytkowników i naszych klientów,
· ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego,
· ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,
· rozpatrywania skarg i wniosków,
· udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego,
· marketingu i reklamy związanej z przygotowaniem oferty usług,

5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, CV. W przypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności  będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Administratora. W przypadku skorzystania z tego prawa, Administrator jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji. W celu realizacji tego
uprawnienia, Użytkownik wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bbgroup.com.pl, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, określenie żądania Klienta oraz danych do kontaktu. Powyższe zalecenia nie są obowiązkowe i nie wpływają na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.

8. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Live chat,
formularza kontaktowego, formularza aplikacyjnego  jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

9. W ramach usług oferowanych w Serwisie internetowym można skorzystać z Usługi Chat Online, która umożliwia nawiązanie szybkiego kontaktu Użytkownikami z Administratorem Serwisu. Administrator informuje, że w ramach Usługi Chat Online potrzebne będzie podanie określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne by Administrator nawiązał kontakt z Użytkownikiem Serwisu internetowego.

10. W ramach funkcjonalności Serwisu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

11.    W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

12.    W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

13.    W ramach działalności Serwisu związanej z pozyskiwaniem kandydatów do pracy dla zewnętrznych podmiotów na podstawie odrębnej umowy oraz w celu ułatwienia poszukiwania pracy Użytkownikom Serwisu udostępniamy na stronie formularz aplikacyjny. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w wyniku którego Użytkownik może uzyskać zatrudnienie u naszych zleceniodawców/ogłoszeniodawców.

14.    Możliwe jest przekazywanie danych z formularza podmiotom zewnętrznym obsługującym platformy
aplikacyjne typu HRlink, jednak tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

15.    Dane z formularza przetwarzane będą na podstawie zgody kandydata do pracy na okres obecnego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji lub na okres wskazany przez Administratora danych.

16.    Na stronie Serwisu internetowego www.bbgroup.com.pl zainstalowane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN. Wyświetlając stronę Serwisu internetowego, na której została umieszczona taka wtyczka, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że  przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu internetowego www.bbgroup.com.pl nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego Usługodawcy czy nie jest  akurat u niego  zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. W sytuacji gdy Użytkownik Serwisu internetowego użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa
Użytkowników w tym zakresie i możliwość wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

17.  Administrator informuje, iż korzystając z usług Google Adwords promuje stronę Serwisu internetowego w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin strony Serwisu internetowego w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie  przeglądanych przez  Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Usługa Google Adwords dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

§ 6Prawa osób, których dane dotyczą
RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik  będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail Serwisu internetowego lub adres siedziby Administratora.

I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODOUżytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są
przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:
· do uzyskania dostępu do danych osobowych,
· do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe) o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
· do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODOUżytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Serwisu internetowego.

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODOa) Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
· dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
· wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
· wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich  danych w celach marketingowych,
· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
· dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
· dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego.

IV.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane napodstawie art. 7. ust. 3 RODOa) Klient/Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularz dostępnych na stronie Serwisu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,
b) Klient/Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie Serwisu,
c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,
e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art.21 RODOa) Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator
przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
b) przesłana przez Klienta/ Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,
c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/
Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny  dane osobowe wobec których został wniesiony
sprzeciw zostaną usunięte.

VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODOKlient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie  danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient/Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) dane osobowe Klienta/Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń Klienta/Użytkownika,
d) gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.

VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)Klient/Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz  do przesłania ich  innemu Administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

VIII. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7
Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Serwis internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów Serwisu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony Serwisu internetowego, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury Serwisu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego Serwisu internetowego.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta/Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta/Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta/Użytkownika.

4. Administrator usługi  wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (Administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
b) popularyzacji Serwisu internetowego internetowej za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (Administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
c) prowadzenia rozmowy za pośrednictwem usługi crisp.chat

5. Google LLC, Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego- Stanów Zjednoczonych, które  przystąpiły do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

6. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs  w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu internetowego oraz zarządzania reklamami Adwords; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

7. W celu tworzenia spersonalizowanych reklam na podstawie zachowań Osób odwiedzających Serwis internetowy, monitorowania zdarzeń na stronie Serwisu Administrator stosuje piksel konwersji Facebook (fragment kodu JavaScript). Informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej Osoby, dostarczają jedynie informacji o działaniach podjętych w ramach strony Serwisu Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela są dostępne na stronie  https://www.facebook.com/privacy/explanation.

8. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego, w tym  uniemożliwić złożenie Zamówienia.

9. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje
dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge. 

10. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.yuoronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie Serwisu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności i Regulaminami tych stron.

2. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Serwisu internetowego Administratora.

3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Serwisu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany
treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie Serwisu.

4. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Serwisu internetowego prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej biuro@bbgroup.com.pl